diax30

Pasxa

 

Pasxa_2

+

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 481

Ἐν Τρικάλοις τῆ 2ᾳ Ἀπριλίου 2012

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 4 5

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀγαπητοί μου ,

Μέ ὁλόφωτη λαμπρότητα ἑορτάζουμε τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν οἰκουμενική πανήγυρι τῆς Ἐκκλησίας .

Ἀκοῦμε τις ἱερές φωνές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν θεοφόρων Πατέρων νά μᾶς διδάσκουν , νά μᾶς ἑρμηνεύουν καί νά μᾶς ἐξηγοῦν τό νόημα τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς ἡ ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρις πανηγύρεων καί ἀποτελεῖ τό κέντρο καί τήν βάση τῆς πίστεώς μας, τήν ἀφετηρία καί τόν προορισμό τῆς πνευματικῆς ζωῆς μας .

Ἑορτάζουμε τό θάνατο ἐπί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν μετά τρεῖς ἡμέρες ἔγερσή Του ἀπό τούς νεκρούς .

«Πέθανε για τις ἁμαρτίες μας καί ἀναστήθηκε για τήν δικαίωσή μας ( Ρωμ. Δ΄ 25 )».

Ἐπί σαράντα ἡμέρες με πολλές ἀποδείξεις βεβαίωσε τους μαθητές Του ὅτι εἶναι ζωντανός μετά τό πάθος καί τό φρικτό θάνατό Του καί τούς μιλοῦσε για τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ( Πράξ. Α΄ 3).

Αὐτός ὁ Ἰησοῦς Χριστός παραμένει ζωντανός, ἀόρατος στούς οὐρανούς, μέχρι τότε που θά ἐμφανιστεῖ ἔνδοξος, κατά τήν ἔσχατη ἡμέρα, γιά νά τόν ἰδοῦν ὅλοι οἰ ἄνθρωποι, οἱ ὁποίοι ἔζησαν ἀπό τήν ἀρχή καί μέχρι τό τέλος τῆς ἱστορίας καί τοῦ κόσμου καί θά κρίνει ζῶντες καί νεκρούς κατά τήν διδασκαλία Του καί τήν ζωή Του.

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό ὁρόσημο, ὡς πρός τόν χρόνο καί τόν τρόπο, δηλαδή τό σύνορο τοῦ παλιοῦ καί νέου τρόπου ζωῆς.

Κατά τόν παλαιό τρόπο ζωῆς, δηλαδή τήν ζωή τῆς ἁμαρτίας, ὁ ἄνθρωπος ζεῖ αἰχμαλωτισμένος κάτω ἀπό τήν πανίσχυρη ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου.

Ἡ ζωή του ἔχει φανερά τά χαρακτηριστικά τῆς φθορᾶς καί τῆς παρακμῆς : «ὁ μισθός πού δίνει ἡ ἁμαρτία εἶναι ὁ θάνατος» (Ρωμ στ΄ 23).

Κατά τό νέο τρόπο ζωῆς ὁ Κύριος ἀπελευθέρωσε τόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἔδωσε τήν δυνατότητα νά νικήσει, νά ὑπερβεῖ τά ὅρια, δηλαδή τά σύνορα, τῆς πεπερασμένης, φθαρτῆς καί ἁμαρτωλῆς ὑπάρξεως καί ζωῆς του, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο.

«Μείνατε λοιπόν στερεοί στήν ἐλευθερία ἀπό τίς τυπικές διατάξεις τοῦ Νόμου, ἀπό τήν ὁποία μᾶς ἐλευθέρωσε ὁ Χριστός καί μήν ὑποκύπτετε πάλι σέ ζυγό δουλείας» ( Γαλάτας ε΄ 1).

Ὅλα αὐτά πραγματοποιοῦνται, ὅταν πρώτα ἀπ’ ὅλα συμμετέχουμε στά ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν βαπτιζόμαστε, ὅταν κοινωνοῦμε τοῦ Ἀχράντου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε ὅτι ὅποιος κοινωνεῖ εἶναι ἐνωμένος μαζί Του ὡς μέλος δικό Του.

Ὅταν ἁγωνιζόμαστε γιά νά νεκρώσουμε τήν δύναμη καί τήν φθορά τῆς ἁμαρτίας, ὥστε νά εἶναι ἀνενεργός εἴτε στούς λόγους, εἴτε στις σκέψεις, τις ἐπιθυμίες, εἴτε στά συναισθήματα.

Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει: «Βγάλτε ἀπό μέσα σας τό παλαιό προζύμι, γιά νά γίνετε καινούργιο ζυμάρι, ὥστε νά γιορτάζουμε ὄχι μέ ψωμί πού περιέχει τήν παλιά ζύμη τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πονηρίας, ἀλλά μέ τό ἄζυμο ψωμί τῆς ἀλήθειας καί τῆς καθαρότητας» ( Κορ. Α΄ ε΄ 7-8).

Ἀγαπητοί μου,

Νά ἑορτάζεις Πάσχα κατά τήν πνευματική παράδοσή μας καί τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία σημαίνει νά βιώνεις μιά ἀπόθεση καί μιά ἔνδυση κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Νά πετάξετε ἀπό πάνω σας τόν παλιό ἑαυτό σας, πού σᾶς συνδέει μέ τήν προηγούμενη ζωή σας καί πού φθείρεται μέ τίς ἀπατηλές ἐπιθυμίες του.

Νά ἀνανεωθεῖτε σέ ὅλο τό πνευματικό σας βάθος. Νά ντυθεῖτε τόν καινούργιο ἄνθρωπο , πού ὁ Θεός κατά τό σχέδιό Του τόν ἔπλασε γιά νά ζεῖ μέ δικαιοσύνη καί ἁγιότητα πού προέρχονται ἀπό τήν ἀλήθεια» ( Ἐφεσίους δ΄ 22-24).

Πάσχα σημαίνει νά βιώνω τό ἄκτιστο μέσα στόν παρόντα δημιουργημένο κτιστό κόσμο .

Εὔχομαι ὁ ἀναστάς Κύριος νά μᾶς ἀξιώνει μέ αὐτο τόν τρόπο νά ἑορτάζουμε τήν ἀνάστασή Του καί νά ἀξιωθοῦμε νά γίνουμε κοινωνοί καί μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς, τῆς ἀθανασίας καί τῆς δόξης Του.

Χριστός Ἀνέστη !

Εὐχέτης πάντων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ