ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

28102012_1

28102012_2

  

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 4268/11-10-2002 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τάς ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Μακεδονίας» φέρομεν εἰς γνῶσιν πάντων ὅτι τήν 26ην Ὀκτωβρίου 2012, ἡμέραν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ πολιούχου Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου καί ἐπέτειον ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν ανατολήν τοῦ ἡλίου καί περί ὥραν 6:45 π.μ., θά σημειωθῇ χαρμόσυνος κωδωνοκρουσία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων καί εἰς ἄπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διαρκείας 10 λεπτῶν.

Ἡ ὡς ἄνω ἐνέργεια ἔχει συμβολικόν χαρακτῆρα, καθῶς τό πρῶτον φῶς τῆς ἐπετειακῆς ἡμέρας τῆς 26ης Ὀκτωβρίου θά συνοδεύηται ὑπό τούς ἤχους τῶν συνακτηρίων κωδώνων, ἀντιπροσωπευτικῶν συμβόλων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τῶν μεγάλων στιγμῶν τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἔθνους.

Διὰ τὴν ἱστορίαν ἀναφέρομεν ὅτι ἀπὸ τάς πρώτας ἡμέρας τῆς ἐπιστρατεύσεως διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Μακεδονίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Τρίκκης καὶ Σταγῶν Ἀνθιμος ἐπρωτοστάτησεν στὴν συλλογὴν χρημάτων καὶ ἱματίων διὰ τοὺς στρατιώτας καὶ ἀρχὰς Ὀκτωβρίου 1912 μετέβη εἰς Μακεδονίαν ἡγούμενος σώματος κληρικὼν καὶ μοναχῶν διὰ νὰ λάβει μέρος εἰς τάς μάχας ἐνούμενος μετὰ τοῦ στρατοῦ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εκτύπωση