ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Egkiklios_Xristougennon

+ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1388                    "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012"

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 5 1

ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Τρίκκης καί Σταγῶν

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν

τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ.

Τέκνα Ἡμῶν, ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητά,

"Δι’ ἡμᾶς ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός".

Αὐτό τό χαρμόσυνον γεγονός ψάλλει μέ αἰσθήματα εὐφροσύνης ἡ Ἁγία μας Ἑκκλησία ἐπί τῷ Μέγᾳ Μυστηρίῳ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ, διά νά ἐπισημάνῃ τό μέγα καί σωτηριῶδες ἔργον τῆς Θείας Σαρκώσεως.

Ἡ ἀνθρωπότης βυθισμένη εἰς τό σκότος τῆς ἐπαράτου ἁμαρτίας, ἀπομακρυνθεῖσα τοῦ Θεοῦ καί πλανωμένη εἰς τάς σκοτεινάς ὁδούς τῆς ἁμαρτίας, ἀνέμενεν τήν ἀνατολήν τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, ἵνα ἐν τῷ φωτί τῆς ἀληθείας ἐπανεύρῃ τόν δρόμον τῆς σωτηρίας. Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἀγάλλονται, Ἄγγελοι ἀνυμνολογοῦν τόν γεννηθέντα Κύριον, τό Σπήλαιον εὐτρεπίζεται, οἱ ποιμένες προσέρχονται εὐλαβικοί προσκυνηταί, οἱ μάγοι κομίζουν τά δῶρα τῆς εὐγνωμοσύνης των καί ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ὅτι τελείωσε πλέον ἡ φρικτή τῆς ἁμαρτίας ἐποχή. Ἀς εὐχαριστήσωμεν καί ἡμεῖς λοιπόν τέκνα μου ἀγαπητά τόν Κύριον, διά τό μέγα αὐτό δῶρον, τό ὁποῖον προσέφερεν εἰς τόν ἄνθρωπον, καί ὑπακούοντες εἰς τήν φωνήν τοῦ ψαλμωδοῦ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ἄς σπεύσωμεν εἰς τό Σπήλαιον αὐτό τῆς σωτηρίας πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Ἄς χαρίσωμεν καί ἡμεῖς εἰς τόν Κύριον μέ εἰλικρίνειαν καί πραγματικήν ἀφοσίωσιν , ὥσπερ νέοι Μάγοι, τά μῦρα τῶν ψυχῶν μας καί τό λιβάνι τῆς ἀγάπης μας, μέ τήν πίστιν ὅτι ὁ Μέγας Λυτρωτής θά τά δεχθῇ καί θά μας ἀπαλλάξῃ ἀπό τήν δουλείαν τῆς ἀμαρτίας, ἡ ὁποία ἀδελφοί μου εἰς τούς χαλεπούς καιρούς πού διανύωμεν λυγίζει τήν πίστην τοῦ ἀνθρώπου καί μέσῳ αὐτῆς τῆς ἠθικοπνευματικῆς, ἀλλά καί οἰκονομικῆς κρίσης, τόν ἐξαθλιώνει καἰ τόν ἐπαναφέρει στήν προτέρα κατάστασιν τῆς ἁμαρτίας. Εἰς αὐτές τίς στιγμές διά τήν πατρίδα μας, διά τήν ἰστορίαν τοῦ κόσμου, τήν τραγική αὐτή στιγμή τῆς ἀνθρωπότητος, ἀνατέλλει πλέον καί εἶναι πλησίον μας, αὐτός ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης, ὁ Ἀχώρητος καί Προαιώνιος πού ἐχωρήθη ἐν γαστρί τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ὁ Ἐμμανουήλ, ἐνσαρκώνεται καί ἐνθρονίζει οὕτω τήν ξεπεσμένη ἀνθρώπινη φύση, εἰς τόν Παράδεισον, τήν ἄληκτη καί ἀτέρμονη μακαριότητα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Εἶναι ἀνάγκη νά ἀντιληφθῶμεν ὅτι δέν ὑπάρχει ἐτέρα ὁδός σωτηρίας πέραν τῆς Χριστιανικῆς καί δέν ὑπάρχει ἐτέρα ἀλήθεια πέραν ἐκείνης τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις ὅμως ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν τούς ἀδελφούς μας πού ὑποφέρουν καί ποτίζουν τόν δρόμον τους μέ τό καυτό δάκρυ τοῦ πόνου καί τῆς πτωχείας, ἔρημοι καί ἐστερημένοι πάσης βοηθείας καί χαρᾶς. Πρέπει νά άντιληφθῶμεν ὅτι δέν δυνάμεθα νά εἵμεθα πραγματικοί χριστιανοί, χωρίς νά αἰσθανώμεθα τήν ἀνάγκην τῆς προσφορᾶς πρός τούς πάσχοντας ἀδελφούς μας.

Ὁ Χριστός «ἔκλινεν οὐρανούς και κατέβη, ἵνα Θεόν τόν ἄνθρωπον καταστήσῃ». Εὔχομαι ἀδελφοί μου, νά δώσῃ ὁ σαρκωθείς ἡμῶν Κύριος δύναμιν καί χάριν διά νά γίνωμεν «γένος ἅγιον καί μέτοχοι θείας φύσεως».

Μετά θερμῶν ἐν Τεχθέντι Χριστῷ

Πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ

Εκτύπωση