diax30
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
μέ θέμα «Ἄμεσα πρακτικά μέτρα ἐναρμόνισης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν καί τῶν ἑποπτευομένων ὑπό αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

 

Πρός ἅπαντα τόν Ἱερό Κλῆρο
καί τούς ἐργαζομένους
στά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα

Ἐ ν τ α ῦ θ α

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

14032020 1Ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν, μὲ αἴσθημα εὐθύνης πρὸς τὸ ποίμνιό μου, ἔχουμε, ἐπανειλημμένως, συστήσει ψυχραιμία καὶ τὴν πλήρη τήρηση ὅσων συνιστοὺν οἱ ἀρμόδιες ἀρχὲς ὑγείας.

Μὲ ἐπιγνώση τῶν δυσκολιῶν που ἀντιμετωπίζει ἡ πατρίδα μας ἐξαιτίας τῆς ἐμφάνισης τοῦ κορονοϊοῦ καὶ κατόπιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Πολιτείας γιά τὸ κλείσιμο τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ τὴν ἀναστολὴ ποικίλων δραστηριοτήτων, καθὼς καὶ τὴν διατύπωση αὐστηρῶν συστάσεων γιά τὴν ὑγιεινὴ τῶν ἀνθρώπων, ἀποφασίζουμε ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τὴν λήψη κάποιων μέτρων που θεωροῦμε ἀπολύτως ἀπαραίτητα προκειμένου νά συμβάλουμε στήν κοινὴ προσπάθεια.

Εἰδικότερα:

 1. Ἀπευθύνουμε ἔκκληση σὲ ὅλους ὅσους παρουσιάζουν ἔστω καὶ κάποιο μικρὸ σύμπτωμα που μπορεὶ νά ὁδηγήσει σὲ γρίπη (βῆχα, φτέρνισμα, πυρετό, ἴσως κάποια κακουχία, πόνο στόν λαιμὸ κ.λπ.) νά ἀποφύγουν νά ἔρχονται στίς ἀκολουθίες γιά ὄσο καιρὸ χρειάζεται ἡ ἀποκαταστάσῃ τῆς ὑγείας τοὺς, ὥστε καὶ οἱ ἴδιοι νά προστατευθοῦν καὶ τοὺς ὑπολοίπους νά προστατεύσουν. Ἡ προσευχὴ τῶν ὑπολοίπων πιστῶν εἶναι δεδομένη. Τὸ ἴδιο νά γίνει καὶ γιά τὶς ὁμάδες που χαρακτηρίζονται εὐπαθεῖς (ἠλικιωμένοι, πάσχοντες ἀπὸ διαβήτῃ ἤ καρδιοαγγειακὰ νοσήματα κτλ.) Ὅσοι δέν μποροὺν νά ἔρθουν αὐτὸ τὸ διάστημα στόν ναό, μποροὺν νά προσεύχονται ἀπὸ τὸ σπίτι τους. Καί ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό σύντομα νά βρεθοῦμε καί πάλι στό Ναό, γιά νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί.
 2. Γιά τὴν Ἐκκλησία μας ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Κανένα μικρόβιο δέν μεταδίδεται μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας. Αὐτὸ ὅμως δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά πηγαίνουν ὅσοι εἶναι σωματικὰ ἀσθενεῖς στόν ναὸ γιά νά κοινωνήσουν. Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας προβλέπουν γιά ὅσους εἶναι ἀσθενεῖς νά κοινωνοῦν ἐκτὸς τῆς Θείας Λειτουργίας, στό σπίτι τους ἤ στό νοσοκομεῖο, καλώντας ἐκεῖ τὸν ἱερέα καὶ αὐτὸ εἶναι παλαιὰ παράδοση. Ἡ Ἐκκλησία μας μάλιστα φυλᾷ στήν Ἁγία Τράπεζα, στό σκεῦος που ὀνομάζεται ἀρτοφόριο, Θεία Κοινωνία γιά τοὺς ἀσθενεῖς, που εἶναι διαθέσιμη ὅποτε χρειαστεί. Ὅσοι λοιπὸν ἀσθενοῦν ἤ ὑποψιάζονται ὅτι ἀσθενοῦν ἀς παραμένουν στό σπίτι τους καὶ ἀς συνεννοούνται μὲ τοὺς ἱερεῖς τῶν ἐνοριών, ἐὰν θέλουν νά κοινωνήσουν.
 3. Ἀναστέλλεται ἀπὸ αὐτὸ τὸ Σαββατοκύριακο καὶ μέχρι τὸ Πάσχα ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ ὅλων τῶν νεανικῶν δράσεων.
 4. Διακόπτεται, ὁμοίως, ἡ λειτουργία τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μέχρι τὸ Πάσχα.
 5. Ἀναστέλλονται τὰ μαθήματα στή Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως μας ἕως τὴν Τετάρτη 25 Μαρτίου, καὶ οἱ πρόβες τῆς Μικτῆς χορωδίας Ἐνηλίκων.
 6. Στό Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο Μεγάλων Καλυβίων ἀπαγορεύονται ὄλες οἱ ἐπισκέψεις καὶ θὰ ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος μόνο στό ἰατρικό, νοσηλευτικὸ καὶ βοηθητικὸ προσωπικό.
 7. Ἡ προγραμματισμένη γιά τή Δευτέρα 16 Μαρτίου Ἱερατικὴ Συνάξῃ ἀναβάλλεται καὶ θὰ πραγματοποιηθῇ σὲ ἡμερομηνία που θὰ ἀνακοινωθεῖ προσεχῶς.
 8. Ἀπαγορεύονται οἱ ἐπισκέψεις ὀργανωμένων ἐκδρομικῶν γκρουπ στά μοναστήρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 9. Διακόπτεται, ἡ Λειτουργία τῶν Ἐνοριακῶν Πνευματικῶν Κέντρων γιά ὄλες τίς δράσεις καί τήν προσφορά τυχόν καφέ κλπ. σε μνημόσυνα ἤ ἀλλες συγκεντρώσεις.
 10. Οἱ Ἱερεῖς, πού ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, παρακαλῶ αὐτήν τήν περίοδο νά περιορίσουν τίς δραστηριότητές τους στό ἀπολύτως ἐλάχιστο καί ἀναγκαῖο.Σέ περίπτωση δέ πού παρουσιάσουν συμπτώματα τοῦ ἰοῦ ἐντέλλονταινά παραμείνουν στό σπίτι τους καί νά ἐπικοινωνήσουν ἄμεσα μέ τόν προσωπικό τους γιατρό καί νά ἀκολουθήσουν ἀπαρέγκλιτα τίς σχετικές ὁδηγίες.
 11. Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγῶν ὡς πρός τήν ὑποδοχή κοινοῦ.
 12. Οἱ ἐνορίες, μὲ ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης, θὰ προμηθευτοὺν ἀντισηπτικά, τὰ ὁποῖα θὰ βρίσκονται στἰς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐνῶ ἔχουμε δώσει ἐντολὴ νά καθαρίζονται καλὰ τὰ μέρη τοῦ Ναοῦ.
 13. Τὴν Κυριακὴ 14 Μαρτίου τὸ πρωὶ σὲ ὅλους τοῦ Ἱεροὺς Ναοὺς δέν θὰ τελεσθεὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἀλλὰ μόνο ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπὸ 9-10:30 τὸ πρωὶ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς δέν θὰ τελεσθεὶ ὁ Κατανυκτικὸς Ἐσπερινὸς στόν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, δέν θὰ τελοῦνται οἱ καθ’ ἡμέραν ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἐσπερινοὺ καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, οἱ Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου.
 14. Τονίζεται καί πάλι πώς ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῆς περιόδου θά ἀναμεταδοθοῦν ραδιοφωνικά ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν στούς 102 χιλιοκύκλους τῶν F.M.. Ἐπίσης τὸ τοπικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι TV10 σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγῶν θὰ μεταδίδει σὲ μαγνητοσκόπηση κάθε Κυριακὴ 11-1 τὸ πρωὶ Ἱἐρὲς Ἀκολουθίες. Αὐτό πρακτικά σημαίνει πώς ἡ μή μετάβαση στόν Ἱερό Ναό δέν θά ἀποστερεῖ τό κλίμα καί τήν πνευματική ὠφέλεια τῆς ὅποιας Ἱερᾶς Ἀκολουθίας.
 15. Κάνουμε ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς νά τηροῦν μὲ πολλὴ προσοχὴ τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς που ἔχει συστήσει ἡ πολιτεία. Ἐπισημαίνουμε κι ἐμεὶς ὅτι καθενὰς που σέβεται τὴν κοινωνία καὶ τὸν συνάνθρωπο ἐκφράζει καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεό.
 16. Ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀνωτάτης Διοικητικῆς Ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία περιέχει τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό προκῦψαν ζήτημα, μέ ἐκφράζει καί συμφωνῶ ἀπόλυτα ὡς Μητροπολίτης καί Μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς θέσεις πού περιέχει καί σᾶς παρακαλῶ νά τίς τηρήσετε πιστά, ὅσον ἀφορᾷ κυρίως τήν τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς γιά τήν προφύλαξη ἀπό τήν μετάδοση τῆς νόσου.

Θεωροῦμε τὴν ἀσθένεια που ἔχει προκύψει ὡς εὐκαιρία αὐτοκριτικῆς γιά τὴν πορεία τοῦ κόσμου, ἀπόφαση γιά περισσότερη προσευχὴ καί, κυρίως, ἀφετηρία μετανοίας γιά τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας. Προσευχόμαστε κι ἐμεὶς μὲ ὅλους καὶ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νά μὴ μας λησμονήσει, ὅπως καὶ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας ποῦ δοκιμάζονται ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, ἰδιαιτέρως δὲ στήν γείτονα Ἰταλία.

Γιά ὁποιαδήποτε νεώτερη ἐξέλιξη θὰ ἐνημερώσουμε ἄμεσα τὸν λαὸ μας.

Εὐχόμαστε μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβείες τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός Ἡμῶν Βησσαρίωνος νά ξεπεράσουμε τήν δοκιμασία αὐτή ἔχοντας τήν ἀδιάψευστη ἐλπίδα ὅτι ὁ χορηγός τῆς Ζωῆς, πού εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ