ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 75 ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

05012021

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

 

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

«Σήμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν»

 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

Στοὺς πρῶτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, ἡ ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ συνεορτάζετο μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Βαπτίσεώς Του. Καὶ τοῦτο διότι ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶχε ὡς σκοπὸ τὴν φανέρωση τῆς ἀγίας Τριάδος στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ πράξη ἄλλαξε, ἀλλὰ τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς παραμένει τὸ ἴδιο.

Ἐκεῖ στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἀποκαλύφθηκε τὸ μυστήριο τῆς Τριαδικῆς ζωῆς. Ὁ σαρκωθεὶς Υἱὸς βαπτίζεται ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ὁ οὐράνιος Πατὴρ διαλαλεῖ ἀπὸ τὸν ὀρθάνοικτο οὐρανὸ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Υἱό Του. Ἐπισφράγιση τῆς θείας ἀγάπης ἀποτελεῖ ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνευματος ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐπὶ τοῦ Υἱοῦ. Αὐτὴ ἡ ἐνδοτριαδικὴ ἀγάπη φανερώνει στὸν κόσμο ὅλο, τὸ παράδειγμα τῆς ζωῆς ποὺ ὁ Θεὸς προτείνει σὲ κάθε ἄνθρωπο. Καὶ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς ἀγάπης. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ ἀπεικονίζουμε τὴν θεία ἀγάπη. Η σημερινὴ ἑορτὴ εἶναι «Θεοφάνεια», φανέρωση τοῦ Θεοῦ, καὶ μᾶς δείχνει, μᾶς φωτίζει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ προρισμοῦ μας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος παρὰ ἡ βίωση τῆς ἀγάπης. Ὁ ἀγαπῶν ἄνθρωπος φανερώνει τὸν Θεό καὶ ταυτοχρόνως ἁγιάζεται ἀπ’Αὐτὸν.

Εὔχομαι διαπύρως, ὁ ἐπιφανεὶς Κύριος νὰ καταυγάσει τὶς καρδιές ὅλων καὶ νὰ ἀγιάσει τὶς ζωές μας, ἁγιασμὸν ἀναφαίρετον.

 

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Εκτύπωση