diax30

18042020

Ἀρ. Πρωτ: 374    Ἐν Τρικάλοις τῇ 16 Ἀπριλίου 2020.

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 67
Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

 

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

 

Ἐπέστη, ἀδελφοί μου καὶ τέκνα ἀγαπητά, καὶ ἐφέτος ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνάμνηση τοῦ κορυφαίου γεγονότος τῆς πίστεώς μας. Ἄνευ τοῦ ὁποίου δὲν θὰ εἶχε νόημα οὔτε ἡ λατρεία, οὔτε τὸ κήρυγμα, οὔτε ἡ πίστη. «Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ἡμῶν, κενὸν τὸ κήρυγμα ἡμῶν», μᾶς τονίζει ἐμφαντικὰ ὁ κορυφαῖος τῶν ἁγίων ἀποστόλων Παῦλος. Καὶ ἐνῶ σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει καθορίσει ἀπὸ αἰώνων νὰ ἑορτάζεται ἡ λαμπροφόρος ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἡ παροῦσα κατάσταση, λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ, ἐμποδίζει τὸν ἑορτασμὸ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει. Ἡ πανηγυρικὴ σύναξη τῶν χριστιανῶν δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ. Ὁ ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης δὲν δύναται νὰ δοθεῖ. Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῆς συγχωρήσεως ἀπαγορεύεται. Ἡ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο κοινωνία τῶν χριστιανῶν παρεμποδίζεται. Ἡ μεταλαμπάδευση τοῦ ἁγίου φωτὸς καταργεῖται. Ἡ κοινὴ ἑορταστικὴ τράπεζα μὲ τὰ παραδοσιακὰ φαγητὰ ἐλέγχεται. Μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτὴ ἡ κατάσταση ποὺ βιώνουμε, μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸ ποτήριο τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας. Ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία τοῦ ἀναστημένου σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Δὲν μπορῶ νὰ βρῶ λόγια, ἀδελφοί μου, γιὰ νὰ ἐκφράσω αὐτὴ τὴν πρωτόγνωρη καὶ ταυτόχρονα ὀδυνηρὴ κατάσταση ποὺ βιώνουμε σήμερα.

Ποιὸς μᾶς παρεμποδίζει; Ποιὸς μᾶς ἐλέγχει; Ποιὸς μᾶς ἀπαγορεύει τελικὰ ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεών μας; Μήπως ἡ πολιτεία; Μήπως ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως οἱ τοπικοὶ ἄρχοντες; Μήπως τὰ ὄργανα τῆς προστασίας τοῦ πολίτη; Θέλει μήπως κάποιος ἀπ’ αὐτοὺς νὰ παρεμποδίσει τὸ συνταγματικῶς κατωχυρωμένο δικαίωμα τῆς ἔκφρασης τῆς πίστεως; Ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής. Τὸ γεγονὸς τῆς ἀσθενείας, ποὺ βιώνει παγκοσμίως ἡ ἀνθρωπότητα, θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ἀνθρώπινη ζωή. Ἀκοῦμε καθημερινὰ στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως πόσοι ἄνθρωποι πεθαίνουν. Ὁ θάνατος ἀφανίζει τὴν ζωή.

Οἱ χριστιανοὶ ἀποδέχονται τὸ γεγονὸς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ πίστη. Ἡ πίστη ὅμως εἶναι κατὰ τὸν ἅγιο Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο «πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων…». Ἀναρωτηθήκαμε ποτέ, γιατὶ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός; Γιατὶ δὲν Τὸν χωρᾶ ὁ τάφος; Ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, διότι εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἕως τῆς τελευταίας πνοῆς τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του θυσιάστηκε ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Τὴν ἀγάπη δὲν τὴν χωρᾶ ὁ τάφος. Ἡ ἀγάπη εἶναι ζωή. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ δύναμη ποὺ νικᾶ τὸν θάνατο.

Τὸ δρᾶμα τοῦ θανάτου, ποὺ ἐκτυλίσσεται καθημερινὰ μὲ τὴν ἀσθένεια τοῦ κορωναϊοῦ, μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ δοῦμε τὴν δύναμη τῆς ἀγάπης. Τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, ἔστω κι ἄν αὐτὰ ποὺ θὰ θυσιάσουμε εἶναι ἱερὰ καὶ ἅγια. Καλούμαστε μὲ τὴν ἀγάπη νὰ ὑπερβοῦμε, πρὸς καιρὸν, ἀκόμη καὶ τὴν θρησκευτικότητά μας. Ἡ πρόσκαιρη ἀποστέρηση ἀπὸ τὰ ἅγια αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, παρὰ τὴν συναισθηματικὴ δυσκολία ποὺ προκαλεῖ, εἶναι ἔκφραση τῆς ὕστατης ἀγάπης πρὸς τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ, τὸν κάθε ἄνθρωπο, τὸν συνάνθρωπό μας, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ὁ Χριστὸς ἀπέθανε. Μιμούμαστε τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος ἐκεῖνο τὸ τελευταῖο Πάσχα τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του, δὲν τὸ πέρασε μὲ τοὺς ἀποστόλους, δοξολογώντας τὸν Θεό, σύμφωνα μὲ τὸ ἑβραϊκὸ τυπικό. Ἀλλὰ τὸ ἀποστερήθηκε ἐγκαινιάζοντας ἕνα νέο Πάσχα, τῆς θυσίας ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας.

Μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα εἶναι ἀδύνατος ὁ ἐντοπισμὸς τῶν φορέων τοῦ ἰοῦ. Ἄς μὴν παίζουμε μὲ τὴν ζωὴ ἀσυνείδητα καὶ ἀνεύθυνα. Ἡ παραμονή μας στὸ σπίτι εἶναι τὸ μοναδικὸ ὅπλο ἀντίστασης στὸν θανατηφόρο ἰό. Καὶ εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ ἐσχάτη θυσία ποὺ μποροῦμε νὰ πράξουμε γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας.

Ἀπὸ τὴν προκειμένη δυσκολία, ἀδελφοί μου, νὰ εἶστε σίγουροι, ὅτι θὰ ἐξέλθουμε ἀνακαινισμένοι, ἀναστημένοι, γιατὶ θυσιάζουμε στιγμὲς ἀπὸ τὴ ζωή μας, ὑπὲρ τῆς ζωῆς τῶν συνανθρώπων, ποὺ μᾶς ἔχουν ἀνάγκη τούτη τὴν ὥρα, γιὰ νὰ κρατηθοῦν στὴ ζωή.

Ὡς ἐπίσκοπός σας, ποὺ σὲ κάθε ἱερὴ σύναξη εἶμαι ὁ μπροστάρης τῶν προσευχῶν σας μὲ τὴν δική σας συγκατάθεση, τὸ «Ἀμήν», θὰ εὐχηθῶ ὁλοκαρδίως καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μου, καθὼς θὰ στέκομαι στήν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἐμπρὸς εἰς τό Ἅγιον Θυσιαστήριον, «ὑπὲρ τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν», καὶ «ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας ὑμῶν».

Μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς μου ἀναστάσιμες εὐχές, παρακαλῶ δεχθεῖτε καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ σεβαστοῦ Γέροντός μας Μητροπολίτου Ἀλεξίου.

Εὔχόμεθα ὁλοκαρδίως τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ καταυγάσῃ τὶς καρδιές ὅλων καὶ νὰ φωτίσῃ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς σας καὶ τῶν οἰκογενειῶν σας. Νὰ θεραπεύσει τοὺς ἀσθενεῖς ἀδελφοὺς καὶ νὰ ἐνδυναμώσει τοὺς ἄοκνους ἐργάτες τῆς ὑγείας.

 

Εὐχέτης πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ