Κυριακή της Τυροφάγου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ρωμ. ιγ΄ 11 -ιδ΄ 4, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Ματθ. στ΄ 14-21

 

Kyriaki_Tirinis

 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

 

Καιρός για εντατικό αγώνα

Βρισκόμαστε ήδη στο κατώφλι της Μεγάλης Τεσσα­ρακοστής. Η περίοδος της Σαρακοστής, που αρχίζει από σήμερα το βράδυ με τον Κατανυκτικό Εσπερινό, είναι μια πνευματική πορεία που σκοπό έχει να μας προετοιμάσει, για να συμμετάσχουμε σωστά στο Πά­θος και την Ανάσταση του Κυρίου.

Στην έναρξη λοιπόν αυτής της περιόδου ακούγεται ιδιαίτερα επίκαιρος ο αφυπνιστικός λόγος του αποστόλου Παύλου: «ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι·... η νυξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν». Είναι πλέον ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, που μας κάνει δυσκολοκίνητους στο καλό... Η ζωή αυτή, που μοιάζει με νύχτα σκοτεινή, προχώρησε, ενώ η ημέρα της άλλης ζωής πλησίασε. Κι αν ακόμη δεν έλθει ο Κύ­ριος σύντομα με την ένδοξη Δευτέρα Του Παρουσία, έρχεται όμως για τον καθένα μας με τον θάνατο. Οφεί­λουμε, λοιπόν, να είμαστε άγρυπνοι και να αγωνιζόμαστε για την κάθαρση από τα αμαρτωλά πάθη και την καλλιέργεια των άγιων αρετών.

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά το όλο πρόγραμμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που μας παρακινεί σε νηστεία και εγκράτεια, σε μετάνοια και προσευχή, σε συχνότερη συμμετοχή στις ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας μας και στα Ιερά Μυστήρια.

«Έφθασε καιρός, η των πνευματικών αγώνων αρχή, η κατά των δαιμόνων νίκη, η πάνοπλος εγκράτεια...», ψάλαμε νωρίτερα στον Όρθρο (Δοξαστικό των Αίνων). Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν την ευλογημένη αυτή ευκαιρία για την πνευματική μας ανασυγκρό­τηση. Είναι ανάγκη να αποτινάξουμε τον ύπνο της αδιαφορίας για τα πνευματικά και να ακολουθήσουμε τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής μας.

 

Τα «όπλα του φωτός»

Είναι γνωστό ότι ο πνευματικός αγώνας παρομοιάζεται με πόλεμο. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε στρατιώτες που κα­λούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις ποικίλων και επικίνδυνων εχθρών, όπως είναι ο αμαρτωλός κόσμος και ο διάβολος. Και φυσικά, όπως όλοι οι στρατιώτες, είναι απαραίτητο να οπλισθούμε καταλ­λήλως. Να ενδυθούμε «τα όπλα του φω­τός», όπως λέει ο απόστολος Παύλος.

Ποια είναι όμως αυτά τα όπλα;... Στο περιεκτικότατο τροπάριο της ημέρας «Το στάδιον των αρετών ηνέωκται» ο ιερός υμνογράφος μας προσκαλεί να αναλάβουμε «την πανοπλίαν του Σταυ­ρού» και να πολεμήσουμε τον εχθρό με τα εξής όπλα: «Ως τείχος άρρηκτον, κα­τέχοντες την Πίστιν, και ως θώρακα την προσευχήν, και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνην, αντί μαχαίρας την νηστείαν, ήτις εκτέμνει (=η οποία αποκόπτει) από καρδίας πάσαν κακίαν».

Νηστεία, ελεημοσύνη, προσευχή. Αυ­τά είναι τα πνευματικά μας όπλα, τα οποία, όταν συνδυάζονται με θερμή πί­στη και καταφυγή στη δύναμη του Σταυρού, τότε εξολοθρεύουν τον εχθρό διά­βολο και εξουδετερώνουν τα πάθη, που μας καταδυναστεύουν.

 

Όχι στην κατάκριση

Μια μεγάλη αμαρτία που μας απομακρύνει από τον Θεό και διαταράζει τις σχέσεις με τους αδελφούς μας είναι η κατάκριση. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος, έχοντας θεοποιήσει το εγώ του, με δυσκολία διακρίνει και αναγνωρίζει τα προσωπικά του λάθη, ενώ, αντίθετα, βλέπει εύκολα στους άλλους παραλεί­ψεις και εκτροπές. Κάτι τέτοιο όμως είναι όχι μόνο άδικο αλλά και ολέθριο για την ψυχή του.

Γι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος με αυστηρό τόνο λέει: «συ τις ει ο κρίνων αλλότριον οικέτην; τω ιδίω Κυρίω στήκει ή πίπτει, σταθήσεται δέ· δυνατός γαρ έστιν ο Θεός στήσαι αυτόν». Ποιός είσαι εσύ που κατακρίνεις ξένο δούλο; Αυτός δεν έχει εσένα Κύριο, αλλά τον Θεό. Το αν στέκεται ή πέφτει πνευμα­τικά είναι στην κρίση του Κυρίου του. Μάθε λοιπόν ότι, ενώ εσύ τον κατακρί­νεις, αυτός θα σταθεί στερεός στην πί­στη. Διότι ο Θεός έχει τη δύναμη να τον ανορθώσει και να τον στερεώσει.

Πράγματι, εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να κρίνουμε τους άλλους. Έ­νας είναι ο δίκαιος Κριτής, ο Θεάνθρω­πος Κύριος, και Αυτός μας έδωσε σαφή εντολή: «μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» (Ματθ. ζ΄ 1). Ας προσέχουμε λοιπόν πολύ τα λόγια μας κι ας παρακαλούμε τον άγιο Θεό, όπως μας δίδαξε ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος στην ωραία προσευχή που χρησιμοποιούμε καθημερινά κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή: «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου». Αμήν!

«Ο ΣΩΤΗΡ» 

http://aktines.blogspot.gr/


Εκτύπωση   Email