Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Μαρίας Αιγυπτίας) Απόστολος: Εβρ. θ´ 11-14, Ευαγγέλιον: Μαρκ. ι´ 32-45

 

Kyriaki_E_Nistion

 

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο αιώνιος Λυτρωτής,

Η σημερινή αποστολική περικοπή από την προς Εβραίους επιστολή αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό ως Αρχιερέα και στα εξαίρετα αγαθά που πηγάζουν από τη Θυσία Του και την Αρχιερατική Του με­σιτεία. Ο Χριστός με την Ενανθρώπησή Του ήρθε και έζησε ανάμεσά μας και προσέφερε θυσία, όχι «δι’ αίματος τράγων και μόσχων», αλλά «δια του ιδίου αίμα­τος». Δηλαδή δεν χρησιμοποίησε για τη θυσία, το αίμα τράγων και μόσχων, όπως οι αρχιερείς των Ιουδαίων, αλλά πρόσφερε το δικό Του Αίμα και «εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια, αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος»· εισήλθε μια για πάντα στα επουράνια Άγια και εξασφάλισε για μας απολύτρωση, όχι προσωρινή αλλά αιώνια.

«Αιωνίαν λύτρωσιν». Τι ευεργεσία του Θεού! Ήμα­σταν αιχμάλωτοι στην αμαρτία και ο Κύριος έγινε ο Λυτρωτής και Ελευθερωτής μας. Μας απελευθέρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας, την τυραννία του διαβό­λου και το κράτος του θανάτου, και μας χάρισε «αιω­νίαν λύτρωσιν».

Αυτή η απολύτρωση μας χαρίζει πλούτο αγαθών και σ’ αυτήν εδώ τη ζωή αλλά και στην αιωνιότητα. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό και αγωνίζονται να ζουν σύμφωνα με το θέλημά Του μετέχοντας στα εξαγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας, ήδη απολαμβάνουν τα αγαθά αυτά: Άφεση αμαρτιών, ειρήνη, χαρά, δύναμη, αγιασμό και την ελπίδα αιωνίου δόξης και χαράς στην ουράνια Βασιλεία Του.

To Aίμα του Xριστού

Ο θεόπνευστος Απόστολος κάνει σύγκριση των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης και της Θυσίας του Μεγάλου Αρχιερέως Κυρίου Ιησού Χριστού και υπογραμμίζει την ολοφάνερη υπεροχή της Θυσίας του Χριστού. Λέγει: Εάν το αίμα των ταύρων και των τράγων και το ράντισμα με το νερό και τη στάχτη των διαφόρων θυσιών έδινε στους θρη­σκευτικά μολυσμένους και ακάθαρτους έναν εξωτερικό καθαρμό και εξαγνισμό, προκειμένου να μπορούν να με­τέχουν στη λατρεία, πόσο μάλλον θα καθαρίσει τη συνείδησή σας το Αίμα του Χριστού, «ος δια Πνεύματος αιω­νίου εαυτόν προσήνεγκεν άμωμον τω Θεώ», ο Οποίος με το αιώνιο Πνεύμα που κατοικούσε μέσα Του πρόσφε­ρε στον Θεό ως Θυσία τον εαυτό Του, ολοκληρωτικά καθαρό και ελεύθερο από κάθε ρύπο αμαρτίας;

Ακριβώς, η Θυσία του Χριστού έχει ανεκτίμητη αξία και δύναμη. Δεν βα­σίζεται σε αίμα άλογων ζώων, αλλά στο Αίμα του Θεανθρώπου Κυρίου, στη Θυσία του σαρκωθέντος Υιού του Θεού, ο Οποίος ως απολύτως αναμάρτητος, προσέφερε εκουσίως τον Εαυ­τό Του υπέρ της αιωνίου σωτηρίας του κόσμου. Αλήθεια, ποιος μπορεί να εκτι­μήσει το μέγεθος της αξίας αυτής της μοναδικής Θυσίας; Και ποιος μπορεί να εκφράσει αντάξια την ευγνωμοσύνη του στην άπειρη αγάπη του Θεού, που παρέχει σε κάθε αμαρτωλό τη λύ­τρωση με τόσο θαυμαστό και ακατάληπτο τρόπο;

Εξαγορασθήκαμε και απελευθερωθήκαμε «ου φθαρτοίς, αργυρίω ή χρυσίω», όχι με λύτρα φθαρτά, δηλαδή με ασημένια και χρυσά νομίσματα, αλλά «τιμίω αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου Χριστού» (Α΄ Πέτρ. α΄ 18-­19)· με το πολύτιμο Αίμα του Χριστού, που προσφέρθηκε θυσία σαν αίμα μικρού αρνιού τελείως αμόλυντου και καθαρού από κάθε κηλίδα αμαρτίας. Μας έσωσε ο Θεάνθρωπος με το Τί­μιο Αίμα Του. Πραγματικά ασύλληπτη χάρη και τιμή!

Kαθαρή συνείδηση

Αυτή η ανεκτίμητης αξίας Θυσία του Χριστού, γράφει ο άγιος Απόστολος στην επιστολή του, «καθαριεί την συνείδησιν υμών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζώντι»· καθαρίζει τη συνείδησή σας από τα έργα της αμαρ­τίας, που νεκρώνουν την ψυχή, και σας αξιώνει να λατρεύετε αξίως τον ζωντανό Θεό.

Κάθε αμαρτία μολύνει το εσωτερικό μας και δημιουργεί τύψεις στη συνείδησή μας. Πως να τολμήσουμε να πλησιάσουμε τον άγιο Θεό, όταν έχου­με την ψυχή μας μολυσμένη με τόσες αμαρτίες; Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας απαλλάξει από το βάρος αυτό και να μας καθαρίσει από τον ρύπο της αμαρτίας, παρά μόνο το ατίμητο Αίμα του Κυρίου.

Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε ήδη προς την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ας φροντίσουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας με το ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως, ώστε να αξιωθούμε να λατρεύσουμε τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο «ψυχαίς καθαραίς και αρρυπώτοις χείλεσι» και να κοινωνήσουμε το Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του με αγνή συνείδηση και καρ­διά γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγά­πη προς τον αιώνιο Λυτρωτή μας.

«Ο ΣΩΤΗΡ»


http://aktines.blogspot.gr/


Εκτύπωση   Email