ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 76 Ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

13032021 1ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 76
Ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

 

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ
 

 

«Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί, σωματικῶς, νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα!

 

Καθὼς φθάνομε στὰ πρόθυρα τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἀποστέρηση τῆς κατ’ ὄψιν καὶ προσωπικῆς ἐπικοινωνίας μαζί σας, λόγω τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν ἀποστασιοποιήσεως ποὺ ἐπέβαλε ἡ ἀσθένεια τοῦ covid-19, ἐκκίνησε τὴν γραφίδα μου νὰ ἀπευθυνθῶ πρὸς ὅλους σας, καὶ μὲ ὁδηγὸ τὴν προτροπὴ τοῦ Τριῳδίου, «Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί σωματικῶς, νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς», νὰ σᾶς ἀπευθύνω εὐχὲς καὶ εὐλογίες γιὰ τὴν σημαντικὴ ἐκκλησιαστικὴ περίοδο ποὺ ξανοίγεται ἐμπρός μας.

Ἐξ ἀρχῆς τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας θέτουν τὴ βάση γιὰ τὸν ἀσκητικὸ πνευματικὸ ἀγῶνα τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς ἐντονοτέρας προσευχῆς. Ἡ ἔννοια τῆς νηστείας δὲν εἶναι μονοδιάστατη, ὅπως τέτοια δὲν εἶναι καὶ ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τῆς δημιουργίας του νοεῖται ὁμοῦ ψυχὴ καὶ σῶμα. Ἡ ἀποστέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀποτελεῖ κίνητρο καὶ βοηθὸ στὴν προσπάθεια ἀποτάξεως τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ἐκδηλώνεται μὲν σωματικῶς, ἀλλὰ προενεργεῖται στὸ βάθος τῆς ψυχῆς κάθε ἀνθρώπου. Ὁ Κύριός μας ἰδιαιτέρως τόνισε, ὅτι, τὸ δένδρον γνωρίζεται ἀπὸ τοὺς καρπούς του, «ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται», (Λουκ.6,44). Ἄρα ὁλόκληρη ἡ προσπάθεια καὶ ὁ ἀγῶνας τοῦ χριστιανοῦ ἀφορᾶ στὴν ἀσκητικὴ του προσπάθεια γιὰ τὴν ἐκκοπὴ τῆς ἐγωκεντρικῆς καὶ φίλαυτης βιοτῆς του. Ὁ συνδυασμὸς τῆς σωματικῆς μὲ τὴν πνευματικὴ νηστεία μπορεῖ νὰ μαλακώσῃ τὴν σκληροκαρδία ποὺ γεννᾶ ὁ ἐγωισμός. Μόνη ἡ σωματικὴ νηστεία ἐνδέχεται νὰ προκαλέσῃ ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Μπορεῖ νὰ θρέψῃ τὸν ἐγωισμὸ τοῦ χριστιανοῦ, ἐγκαυχόμενος ὑπερήφανα γιὰ τὰ κατορθώματά του. Συνεπῶς, ὀφείλουμε νὰ ἀκολουθῶμεν ταπεινῶς τὶς ὁδηγίες τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς ὀρθῆς νηστείας, ὥστε νὰ ἀποφύγωμεν τὶς παγίδες τοῦ μισοκάλου διαβόλου.

Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς ὑλικὲς τροφὲς δὲν εἶναι αὐτοσκοπός. Ἀποτελεῖ ἐργαλεῖο πνευματικὸ γιὰ ἐντονότερη ἐγρήγορση ὄχι μόνο πρὸς ἀποφυγὴ τῆς ἐμπράκτου ἁμαρτίας ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν παραμονὴ τοῦ χριστιανοῦ ἐντὸς του παλαισίου τῆς ἐκκλησιστικῆς ζωῆς. Μέσα σ’αὐτή, διὰ τῶν ἁγίων μυστηρίων ἐκκεντρίζεται ὁ χριστιανὸς ἀπὸ τώρα στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὴν παρουσία τῆς ἀγάπης Του. Ἄρα νηστεύομεν γιὰ νὰ εἴμαστε προσεκτικοί, ὥστε νὰ μὴν χάσωμε τὴν δωρεὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀπλόχερα μᾶς δίδεται διὰ τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔχοντας ταῦτα πάντα ὑπ’ὄψιν μας, ἄς ἀναλάβωμεν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τοῦτο τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα, προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν βίωση τῶν ὑπερφυῶν γεγονότων τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης ἑβδομάδος, τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐλπίδα στὰ προσδοκόμενα ἄς ἀποτελέσῃ τὴν κινητήριο δύναμη στὸν προκείμενον ἀγῶνα.

Εὔχομαι, ὁλοθύμως, νὰ διατρέξωμεν τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ μὲ ὑγεία ψυχικὴ καὶ σωματική. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νὰ παράσχῃ συγχώρηση ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὅλων, ὅπως καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν σειρὰ μας νὰ συγχωρήσωμεν τοὺς συνανθρώπους μας, συμφώνως με τὴν Θεοδίδακτη Κυριακὴ προσευχή, «…καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν…».

 

Καλὴ καὶ ἁγία μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Εὐχέτης πρὸς τὸν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Εκτύπωση   Email