Κυριακὴ των Βαΐων

KyriakiVaion 3

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Φιλιπ. δ΄ 4-9, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ἰωάν. ιβ΄ 1-18

ΠΗΓΗ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΧΑΡΑΣ

Χαρὰ καὶ εἰρήνη

«Μετὰ βαΐων καὶ κλάδων», μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό, μᾶς καλεῖ σήμερα ἡ Ἐκκλησία νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Βασιλέα Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀνέστησε τὸν Λάζαρο κι ἔτσι, πρὶν ἀπὸ τὴ δική Του Ἀνάσταση, ἔδωσε τὸ προμήνυμα τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τὴν προτύπωση τῆς ἀναστάσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Πῶς λοιπὸν νὰ μὴν αἰσθανόμαστε χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, ὅταν γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κύριός μας εἶναι ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου;...

Δικαιολογημένα ἑπομένως ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολὴ μᾶς καλεῖ νὰ ἀπολαμβάνουμε καὶ νὰ χαιρόμαστε τὸν σύνδεσμό μας μὲ τὸν Κύριο. Γράφει: «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε». Νὰ χαίρεστε πάντοτε μὲ τὴ χαρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἕνωση καὶ τὴν κοινωνία μας μὲ τὸν Κύριο. Πάλι θὰ τὸ πῶ: «χαίρετε»!

Ἡ ἐπιείκειά σας καὶ ἡ ὑποχωρητικότητά σας ἂς γίνει γνωστὴ σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ σ’ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἀπίστους. Ὁ Κύριος εἶναι κοντά· πλησιάζει νὰ ἔλθει, καὶ τότε θὰ ἀποδώσει στὸν καθένα ὅ,τι τοῦ ἀνήκει.

Μὴν κυριεύεστε, συνεχίζει, ἀπὸ ἀγωνιώδη φροντίδα γιὰ τίποτε, ἀλλὰ γιὰ καθετὶ ποὺ σᾶς παρουσιάζεται, νὰ κάνετε γνωστὰ τὰ αἰτήματά σας στὸ Θεὸ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ δέηση, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ συνοδεύονται καὶ μὲ εὐχαριστία γιὰ ὅσα ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε.

Κι ἔτσι, «ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»· δηλαδή, ἡ εἰρήνη ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς καὶ τὴ μεταδίδει στοὺς δικούς Του, τῆς ὁποίας τὴν τελειότητα δὲν μπορεῖ νὰ νιώσει κανένας νοῦς, εἴτε ἀνθρώπινος εἴτε ἀγγελικός, θὰ φρουρήσει τὶς καρδιές σας καὶ τὶς σκέψεις σας, ἐφόσον μένετε ἑνωμένοι μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.

Χαρὰ καὶ εἰρήνη! Αὐτὰ εἶναι τὰ δῶρα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ὑπογραμμίζει ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀπολαμβάνει ὁ πιστὸς ἀπὸ τὴν κοινωνία του μὲ τὸν Χριστό. Βέβαια κι ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἔχει δυσκολίες καὶ προβλήματα, ἀντιμετωπίζει θλίψεις καὶ δοκιμασίες. Ὡστόσο στὸν ἀγώνα αὐτὸ γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων δυσκολιῶν δὲν εἶναι μόνος. Αἰσθάνεται τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, στὸν Ὁποῖο ἀναθέτει κάθε πρόβλημα μὲ πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη. Ὅπως τὸ παιδὶ κοντὰ στὸν πατέρα του δὲν ἀγωνιᾶ καὶ δὲν ἀνησυχεῖ, ἀλλὰ αἰσθάνεται ἀσφάλεια, ἔτσι κι ὁ χριστιανὸς ἐμπιστεύεται τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ ἀπολαμβάνει τὴ στοργικὴ προστασία Του. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ περιφρουρεῖ τὴν καρδιά του, κι ἔτσι δὲν βυθίζεται στὴ θλίψη καὶ τὴν ἀπελπισία, οὔτε ταράζεται ἀπὸ τὶς μέριμνες τοῦ βίου καὶ τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον. Γι’ αὐτὸ πάντοτε «χαίρει ἐν Κυρίῳ» καὶ εἶναι εἰρηνικός.

Δυστυχῶς ὅμως αὐτὴ ἡ ἀξιοζήλευτη ἐσωτερικὴ κατάσταση εὔκολα φυγαδεύεται, ὅταν ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου κυριεύεται ἀπὸ πάθη, ὅπως τὸ ψέμα κι ἡ ὑποκρισία, ἡ φιληδονία, ἡ φιλαρχία, ἡ φιλοχρηματία, τὸ μίσος, ὁ φθόνος, ἡ ὑπεροψία... Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴ συνέχεια ἀπευθύνει πιὸ πρακτικὲς συμβουλές:

Μὲ καθαρὴ καρδιὰ

«Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε». Τώρα, ἀδελφοί μου, σᾶς ἀπευθύνω καὶ τούτη τὴν προτροπή: Ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα εἶναι σεμνά, δίκαια, ἁγνά, ὅσα εἶναι προσφιλὴ στὸ Θεὸ καὶ στοὺς καλοὺς ἀνθρώπους, ὅσα ἔχουν καλὴ φήμη, καθὼς καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρετὴ καὶ ὁποιοδήποτε ἀξιέπαινο ἔργο, αὐτὰ νὰ συλλογίζεσθε καὶ νὰ προσέχετε, γιὰ νὰ τὰ ἐφαρμόζετε στὴ ζωή σας.

Αὐτὰ ποὺ μάθατε καὶ παραλάβατε καὶ ἀκούσατε μὲ τὴν προφορικὴ διδασκαλία μου, καθὼς καὶ αὐτὰ ποὺ εἴδατε σ’ ὅλη τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴ διαγωγή μου, αὐτὰ νὰ κάνετε. Καὶ τότε ὁ Θεός, ποὺ εἶναι ὁ χορηγὸς τῆς εἰρήνης, θὰ εἶναι μαζί σας.

Γιὰ νὰ ἔχετε τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος, προσέξτε τὴν ἐσωτερικὴ κατάσταση τῆς ψυχῆς σας. Μὴν ἀφήνετε κακοὺς λογισμοὺς νὰ μολύνουν τὸ ἐσωτερικό σας. Συγχωρῆστε ὁλόψυχα αὐτοὺς ποὺ σᾶς στενοχώρησαν ἢ σᾶς ἀδίκησαν καὶ διῶξτε ἀπὸ τὴν καρδιὰ σας κάθε αἴσθημα ἀντιπάθειας καὶ μνησικακίας. Ἀλλάξτε τρόπο σκέψης καὶ ζωῆς καὶ μετανοῆστε εἰλικρινά, ὥστε νὰ σκέπτεσθε καὶ νὰ πράττετε ὅσα εἶναι ἀληθινά, σεμνὰ καὶ δίκαια. Τότε θὰ αἰσθανθεῖτε πραγματικὰ τὴν ψυχή σας νὰ πλημμυρίζει ἀπὸ ἀληθινὴ χαρὰ καὶ εἰρήνη!

Καθὼς σὲ λίγες ἡμέρες θὰ προσκυνήσουμε τὰ ἄχραντα Πάθη, τὸν Σταυρό, τὴν Ταφὴ καὶ τὴν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἂς φροντίσουμε ὥστε μὲ τέτοια ἁγνὴ διάθεση καὶ εἰλικρινὴ μετάνοια νὰ συμμετάσχουμε στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τὰ ἅγια Μυστήρια. Ἂς στρέψουμε τὸ βλέμμα μας στὸν ἐσταυρωμένο Κύριο κι ἂς Τὸν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς ἐνισχύει καθὼς σηκώνουμε κι ἐμεῖς τὸν δικό μας σταυρὸ καὶ νὰ μᾶς χαρίζει πάντοτε πλούσια τὴν εἰρήνη Του στὶς καρδιές μας.

«Ο ΣΩΤΗΡ»

http://aktines.blogspot.gr


Εκτύπωση   Email